Skip to main content

Advokátske kancelárie

Na pravidelnej báze spolupracujeme s viacerými advokátskymi kanceláriami. Tieto nás berú ako vhodný doplnok ich služieb, nie ako konkurenciu odčerpávajúcu finančné zdroje ich klienta.

V občiansko-právnom spore, obchodno-právnom spore, alebo v trestno-právnom konaní by nemal občan, pokiaľ chce byť úspešný, čakať pasívne na výsledky činnosti či nečinnosti príslušných orgánov štátu, ale mal by prostredníctvom svojho kvalifikovaného právneho zástupcu urobiť všetko pre náležité zaisťovanie a predkladanie príslušných dôkazov.

V tomto zmysle našim klientom, teda advokátom a advokátskym kanceláriám pri obhajovaní občanov v trestnom konaní, alebo právnym zástupcom pri zastupovaní občana pred súdmi, štátnymi orgánmi alebo inými právnymi subjektmi, ponúkame v týchto prípadoch plnenie úloh v mimoriadne dôležitej oblasti našej práce zameranej na získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom.

Na základe pokynov nášho klienta dôkazy vyhľadáme, zadokumentujeme a spoločne so správou z nášho šetrenia mu ich dáme k dispozícii tak, aby ich mohol predložiť súdu alebo inému orgánu príslušnému konať vo veci. V prípade potreby poskytneme aj svedeckú výpoveď detektíva, ktorý dôkazy získal.

Uvedenú činnosť poskytujeme klientom nielen v prípade už prebiehajúcej kauzy. Podľa našich skúseností je zisťovanie informácií a vytvorenie predpokladov pre ich náležité zadokumentovanie, potrebné pri každej vážnej aktivite zameranej na poškodenie záujmov klienta a je podmienkou neskoršej dôkladnej eliminácie takýchto aktivít.

Na základe objednávky zabezpečujeme klientovi informácie slúžiace pri kvalifikovanom poskytovaní právnych rád a spracúvaní právnych rozborov.

Klientovi vieme poskytnúť analýzu a verifikáciu informácií z otvorených i neverejných zdrojov. Zameriavame sa na získanie a dokumentáciu informácií ktoré môže klient predložiť ako dôkaz.

Sprostredkujeme jednorazové alebo pravidelné bezpečnostné prehliadky priestorov klienta zamerané na vyhľadanie aktívnych, alebo pasívnych technických prostriedkov používaných na zisťovanie údajov o aktivitách klienta, navrhneme náležité preventívne opatrenia.

Riešime tiež problematiku zisťovania a dokumentovania informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky.

Pri našej činnosti sa zameriavame na zabezpečenie a preverenie informácií, ktoré priamo vedú k vyplateniu pohľadávky. Postupujeme prísne v rámci platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Našim cieľom je prostredníctvom nami získaných informácií umožniť klientovi vymáhanie pohľadávky formou solídneho a diskrétneho jednania vedeného plne v jeho záujme. Klient získa prehľad o možnostiach dlžníka, jeho postojoch a aktuálnych činoch majúcich dopad na vyplatenie pohľadávky. Pracujeme v pozícii nevyhnutného článku v praxi overenej najefektívnejšej schémy na vymáhanie pohľadávky: detektívna služba – právny zástupca – exekútor.

Zabezpečíme monitorovanie činnosti osôb na konkrétnych miestach a to tak v nepravidelných intervaloch, ako aj v klientom určenom čase či období.

Vypracujme a preveríme vyšetrovacie verzie. Klient sám schvaľuje použitie nami navrhovaných foriem a metód používaných pri dokumentovaní následne ním predkladaných dôkazov. Klient pochopiteľne sám rozhoduje o využití získaných dôkazov a informácií pre potreby príslušnej kauzy.

Spolupráca s detektívnou službou Vám umožní pri riešení konkrétnej kauzy využívať významné, kvalitné, profesionálne získané informácie a ich transformáciu do právne relevantnej formy.

Naša činnosť je vykonávaná diskrétne a v tesnej súčinnosti s klientom. Klient má právo neustále kontrolovať vykonané opatrenia a uplatňovať svoje požiadavky. Zistené informácie sú precízne dokumentované a spracované vo forme použiteľných dôkazov. Samozrejmosťou je v prípade potreby podanie svedeckej výpovede pred príslušnými orgánmi. Základom našej práce je diskrétnosť, efektívnosť a rýchlosť.

Potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.