Skip to main content

Finančné inštitúcie

(banky a nebankové spoločnosti, leasingové, úverové a poisťovacie spoločnosti)

Poskytujeme služby zameriavajúce sa na riešenie problémov s ktorými sa vyššie uvedené subjekty stretávajú pri svojej každodennej činnosti.

Zabezpečujeme pátranie po obchodných partneroch (zákazníkoch klienta) v prípade, že bol zmluvný vzťah s takýmto partnerom uzavretý na základe ním poskytnutých nepravdivých údajov, prípadne falošných dokumentov.

  • Pátrame po majetku spoločnosti poskytnutom jej zmluvnému partnerovi v prípade, že tento nedodržiava zmluvné podmienky.
  • Prešetrujeme podozrenia z leasingových, subvenčných a úverových podvodov.
  • Vykonávame šetrenia poistných udalostí súvisiacich so spoločnosťou poskytovanými službami (napr. poistné udalosti motorových vozidiel, ktoré majú byť predmetom leasingu, alebo poskytnutia úveru).
  • Identifikujeme majetok, ktorý je predmetom zmluvného plnenia spoločnosti za účelom získavania informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky.
  • Zaisťujeme zber informácií vypátraním a identifikáciou majetku, ktorý je predmetom zmluvného plnenia v súvislosti s vymáhaním klientovej pohľadávky.
  • Zabezpečujeme získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom v prípadoch súdnych, alebo iných sporov klienta.
  • Preverujeme klientových zamestnancov v rámci procesu prechádzania únikov údajov pri protiprávnych konaniach ohrozujúcich obchodné tajomstvo a slúžiacich ako podklad pre kvalifikované rozhodnutia klienta v rámci personálnej politiky jeho spoločnosti.
  • Vykonávame promptné preverenie pravdivosti údajov poskytovaných zmluvnými partnermi klienta pri uzatváraní zmlúv.

Potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.