Skip to main content

Fyzické osoby

Ponúkame odborné rady a pomoc pri riešení celej škály zložitých a ťažko zvládnuteľných situácií dotýkajúcich sa osobného, rodinného, či profesionálneho života klienta. V rámci týchto služieb odhaľujeme príčiny a zdroje narušenia osobnej pohody klienta, navrhneme a vykonáme opatrenia na obnovenie žiadaného stavu.

Vykonávame pátranie po blízkych osobách, nečakáme na uplynutie vzácneho času, ktorý potrebuje polícia, aby bola nezvestnosť potvrdená. Realizujeme okamžité opatrenia na pátranie po tzv. „horúcej stope“. V prípade dlhodobej nezvestnosti rodinných príslušníkov vykonáme na základe Vášho plnomocenstva audit práce policajných zložiek a navrhneme nové opatrenia, ktoré môžu viesť k vypátraniu hľadaných osôb.

Pokiaľ máte pochybnosti o vhodnosti spoločnosti, v ktorej sa pohybujú Vaše deti, s kým sa stýkajú a ako trávia svoj voľný čas, získame informácie, ktoré môžu viesť k včasnému predchádzaniu kriminality mládeže, drogových závislostí, gamblerstva a iných patologických závislosti.

V prípade, že zistíme informácie, na ktoré bude treba z Vašej strany reagovať, navrhneme riešenia a diskrétne zrealizujeme dohodnuté opatrenia zamerané na prerušenie závislosti Vašich blízkych na nevhodnom prostredí. Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti z práce kriminalistov na úseku drogovej trestnej činnosti a kriminality mládeže.

Zabezpečíme monitorovanie činnosti osôb na konkrétnych miestach alebo v konkrétnych oblastiach a to tak v nepravidelných intervaloch, ako aj vo Vami  určenom čase či období.

Riešime tiež problematiku súvisiacu s vymáhaním pohľadávky klienta. Pri našej činnosti sa zameriavame na zistenie a preverenie informácií, ktoré priamo vedú k vyplateniu klientovej pohľadávky. Postupujeme prísne v rámci platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Našim cieľom je prostredníctvom nami získaných informácií umožniť vymáhanie pohľadávky formou solídneho a diskrétneho jednania vedeného plne v záujme nášho klienta. Klient získa prehľad o možnostiach dlžníka, jeho postojoch a aktuálnych činoch majúcich dopad na vyplatenie pohľadávky. V prípade záujmu Vám zabezpečíme vymoženie pohľadávky formou exekúcie majetku dlžníka. Pracujeme v pozícii nevyhnutného článku v praxi overenej najefektívnejšej schémy na vymáhanie klientovej pohľadávky: detektívna služba – právny expert – exekútor. Nezaoberáme sa priamym vymáhaním dlhov, v tomto zmysle spolupracujeme s advokátskou kanceláriou.

Zastupujeme klienta pri jednaní s osobami alebo  firmami, s ktorými nechce z rôznych príčin prísť do osobného kontaktu. Vyhľadáme osoby, ktoré sa vyhýbajú kontaktu s klientom, zistíme skutočné miesta ich pobytu.

Ponúkame služby týkajúce sa mediálnej ochrany klienta.  Podstata tejto služby spočíva v presadzovaní záujmov klienta prostredníctvom médií. Vypracujeme plán a zabezpečíme prezentovanie sporu klienta s druhou stranou. Zabezpečíme správne informovanie o priebehu a výsledku prípadu tak, aby nedošlo k narušeniu záujmov klienta. Chránime tým klienta pred škodlivými dôsledkami medializácie a predchádzame tak prípadným škodám spôsobeným mediálnymi útokmi a negatívnou propagandou. Spolupracujeme s mediálnymi  expertmi z rôznych odborov.

Mimoriadne dôležitú oblasť našej práce tvorí tiež získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom. Táto činnosť je priamou reakciou na to, že v občiansko-právnom spore, obchodno-právnom spore i trestno-právnom konaní by mal klient, pokiaľ chce byť v spore úspešný, sám zaisťovať a predkladať dôkazy a nie sa obmedziť iba na ich navrhovanie a pasívne nechávať všetko na činnosť príslušných orgánov. V tesnej súčinnosti s právnym zástupcom klienta takéto dôkazy vyhľadáme, zadokumentujeme a spoločne so správou z nášho šetrenia predložíme súdu alebo inému orgánu príslušnému konať vo veci. V prípade potreby poskytneme aj svedeckú výpoveď detektíva, ktorý dôkazy získal.

Uvedenú činnosť poskytneme klientovi nielen v prípade už prebiehajúcej kauzy. Podľa našich skúseností, zaisťovanie dôkazov v náležitej forme je potrebné pri každej vážnej aktivite zameranej na poškodenie záujmov klienta druhou stranou a je podmienkou neskoršej dôkladnej eliminácie aktivít odporcu. V prípade záujmu klienta mu doporučíme skúseného právneho zástupcu, odborníka pre ten ktorý druh právneho sporu. Pokiaľ je klient zároveň poškodeným, je možné ho priame zastupovanie v konaní našimi právnikmi.

Ako splnomocnenec poškodeného v zmysle § 53 Trestného poriadku, kvalifikovane predkladáme v rámci trestného konania návrhy na vykonanie dôkazov zistených vlastnou činnosťou. Po dohode s poškodeným uplatňujeme návrhy na uzavretie zmieru a dohody s obvineným o náhrade škody. V prípade, ak je našou činnosťou zistená skutočnosť na základe ktorej vznikne dôvodná obava, že uspokojenie nároku klienta na náhradu škody bude marené alebo sťažované, predkladáme návrhy prokurátorovi alebo súdu na zaistenie nároku v zmysle § 50 Trestného zákona.

Zastupujeme poškodeného počas celého vyšetrovania trestného činu, zúčastňujeme sa na jednotlivých úkonoch orgánov činných v trestnom konaní, priebežne analyzujeme ich činnosť a informujeme o stave veci klienta.

Ako dôverník v trestnom konaní v zmysle § 48a Trestného poriadku, kvalifikovane sprevádzame poškodeného na úkonoch trestného konania, v tomto zmysle ide o poskytovanie potrebnej, najmä morálnej a psychickej pomoci k úspešnému a bezproblémovému zvládnutiu úkonov trestného konania, o elimináciu stresu z výpovede a konania na polícii vo všeobecnosti, alebo o minimalizáciu obavy z osoby podozrivého.

Pokiaľ klient nie je spokojný s priebehom vyšetrovania a závermi orgánov činných v trestnom konaní, prípad došetríme, zadokumentujeme a predložíme nové dôkazy potrebné pre obnovu konania.

V prípadoch fyzického ohrozenia alebo ohrozenia majetku nášho klienta analyzujeme bezpečnostné riziká, navrhneme a zrealizujeme riešenia vzniknutej situácie.

Sprostredkujeme jednorazové alebo pravidelné bezpečnostné prehliadky priestorov klienta zamerané na vyhľadanie aktívnych, alebo pasívnych technických prostriedkov používaných na zisťovanie údajov o aktivitách klienta, navrhneme náležité preventívne opatrenia.

Zabezpečíme monitorovanie činnosti osôb na konkrétnych miestach a to tak v nepravidelných intervaloch, ako aj v klientom určenom čase či období.

Naša činnosť je vykonávaná diskrétne a v tesnej súčinnosti s klientom. Klient má právo neustále kontrolovať opatrenia vykonávané v jeho prípade a uplatňovať svoje požiadavky. Zistené informácie sú precízne dokumentované a spracované vo forme použiteľných dôkazov. V prípade potreby je samozrejmosťou podanie svedeckej výpovede pred príslušnými orgánmi. Základom našej činnosti je diskrétnosť, rýchlosť a efektívnosť.

Potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.