Skip to main content

Pohľadávky

Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky.

Naša spoločnosť Vám ponúka pomoc pri vymáhaní Vašej pohľadávky na území celej Slovenskej republiky.
Pri uzavretí zmluvy o vykonaní tejto služby musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • pohľadávka musí byť riadne preukázaná (zmluva o pôžičke, zmluva o poskytnutí služby, faktúra, uznanie dlhu, zmluva o dodávkach, súdne rozhodnutie a podobne),
  • výška jednotlivej pohľadávky musí byť najmenej 5 000 EUR, pokiaľ sa jedná o blok pohľadávok ich jednotlivá výška nie je obmedzená,
  • dlžník nesmie byť vo výkone trestu, firma v konkurze či likvidácii.

Našu činnosť vykonávame na základe uzavretej mandátnej zmluvy a plnomocenstva.

Štandardná zmluva sa uzatvára na dobu 6 mesiacov s možnosťou výpovede oboch strán. Pri podpise zloží zákazník oboma stranami dopredu odsúhlasenú finančnú zálohu. Záloha je určená výlučne na to, aby do istej miery kryla náklady spojené s poskytovaním služby (mzda detektívov, náklady na dopravu a pod.).

V prípade zabezpečenia údajov priamo vedúcich k vymoženiu pohľadávky, je našou províziou suma, ktorá zodpovedá 60 % odmeny, ktorá by pripadla exekútorovi. Provízia našej spoločnosti sa vypočíta len z čiastky, ktorá bola dlžníkom zložená v prospech klienta v hotovosti, alebo bola dlžníkom prevedená na klientov účet. (Teda z peňazí ktoré klient skutočne dostane). Konečná suma provízie sa znižuje o vyššie spomínanú zálohu.

Pravidlá výpočtu provízie nie sú nemenné, podstatná je dohoda s klientom.

Zameriavame sa na zistenie a preverenie informácií, ktoré priamo vedú k vyplateniu klientovej pohľadávky. Klient získa prehľad o možnostiach dlžníka, jeho postojoch a aktuálnych činoch majúcich dopad na vyplatenie pohľadávky. Našim cieľom je prostredníctvom nami získaných informácií, umožniť vymáhanie pohľadávky formou solídneho a diskrétneho jednania vedeného plne v záujme nášho klienta. Postupujeme prísne v rámci platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V prípade záujmu Vám zabezpečíme vymoženie pohľadávky formou exekúcie majetku dlžníka. Pracujeme v pozícii nevyhnutného článku v praxi overenej najefektívnejšej schémy na vymáhanie klientovej pohľadávky: detektívna služba – právny zástupca – exekútor. Nezaoberáme sa priamym vymáhaním dlhov, v tomto zmysle spolupracujeme s advokátskou kanceláriou.

Potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.