Skip to main content

Platobné podmienky

Vychádzame z predpokladu, že klient má záujem v prvom rade o kvalitnú, rýchlu a efektívnu službu s jasným a použiteľným výsledkom práce. Predpokladáme, že mu rovnako záleží na prehľadných a definovateľných finančných vzťahoch dotýkajúcich sa platby za poskytnuté služby. V praxi uplatňujeme dve metodiky stanovenia ceny za služby

1. Cena stanovená na základe hodinovej mzdy detektíva a nevyhnutných nákladov

Táto náhrada pokrýva náklady spoločnosti na vykonanie služby ako je hodinová mzda detektíva, použitie vozidiel, používanie telefónov a komunikačných prostriedkov a podobne. Ďalšie nevyhnutne vynaložené náklady za objednané služby sa vyúčtovávajú zvlášť. O týchto je klient dopredu, včas informovaný. Ide predovšetkým o náklady spojené s jednaním na úradoch, dokumentačné náklady, prepravné náklady a podobne. Niektoré zložité prípady si vyžadujú vysoko kvalifikovanú, finančne a časovo náročnú činnosť, ktorú nie je možné vykonať pri nasadení jedného detektíva. Preto klientovi navrhneme nasadenie optimálneho počtu detektívov tak, aby bol naplnený predmet dojednanej zmluvy.

  • Práca jedného detektíva 25,- € za každú začatú hodinu
  • Použitie vozidla 0,70 €/km (cesta z firmy, použitie vozidla počas akcie a cesta späť na firmu)
  • Poskytovanie odborných rád 30,- € za každú začatú hodinu (v prípade následného uzavretia zmluvy o poskytnutí detektívnej služby bezplatné)
  • Poradenstvo pre strážne alebo detektívne služby 30,- € za každú začatú hodinu + náklady na poskytnuté dokumentačné materiály a tlačivá

Pri niektorých špeciálnych činnostiach vyžadujeme zaplatenie dohodnutej paušálnej zálohy.

2. Cena stanovená ako paušálna platba v dopredu dohodnutej výške za dopredu dohodnutú službu

Napríklad účasť na súdnom pojednávaní min. 66,- EUR pre každú osobu + cestovné náklady.

Potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.