Skip to main content

Odborné poradenstvo

Detektívne kancelárie

Odborná príprava a poradenstvo pre detektívne kancelárie

Poskytujeme služby pre právnické alebo fyzické osoby prevádzkujúce detektívne služby, ich zamestnancov a pre osoby poverované pátraním.

Zabezpečujeme spoluprácu subjektov poskytujúcich detektívne služby pri realizácii detektívnych objednávok s cieľom uplatniť miestnu a osobnú znalosť regionálnych kancelárií.

Poskytujeme odbornú pomoc pri riešení právnych a technických problémov súvisiacich s vykonávaním detektívnej služby.

Zaisťujeme mobilizáciu a lepšie využitie potrebných síl a prostriedkov pri riešení zložitejších, rozsiahlejších či personálne náročnejších objednávkach koordináciou spolupracujúcich detektívnych služieb, aj zahraničných.

Zabezpečujeme prípadný prenájom technických zariadení potrebných pre poskytovanie niektorých druhov detektívnych služieb, prenájom spojovacej a dokumentačnej techniky.

Organizujeme a vykonávame školenia detektívov zamerané na rozšírenie vedomostí a praktických zručností pri vykonávaní niektorých druhov detektívnej služby (proces získavania a využívania informácií, monitorovanie pohybu osôb v uzavretom priestore, využívanie špeciálnej techniky, zaisťovanie a uchovávanie stôp, prehlbovanie kriminalisticko-technických zručností, právne rady, vedenie evidencií, poradenstvo v oblasti poverovania osôb pátraním a pod.)

Poskytujeme poradenstvo zamerané na založenie a prevádzkovanie detektívnej agentúry.

Právnické a fyzické osoby

Odborné poradenstvo pre právnické a fyzické osoby

Predmetom tejto služby je poskytovanie odborných rád uplatniteľných pri riešení celej škály ťažkých a ťažko zvládnuteľných situácií dotýkajúcich sa osobného, rodinného či profesionálneho života klienta.

Vykonávame dôkladnú analýzu klientovho problému zameranú na určenie najadekvátnejšieho a najefektívnejšieho spôsobu ako eliminovať príčiny a zdroje narušenia klientovej osobnej pohody.

Poskytujeme analýzu dopadov využitia inštitútov nášho právneho poriadku a obligatórneho konania orgánov činných v trestnom konaní na ďalší život klienta, vykonávame poradenstvo zamerané na úspešnosť a praktické dopady podania trestného oznámenia.

Posúdime možnosti riešenia problému vylúčením priameho kontaktu klienta s druhou stranou konfliktu prostredníctvom plnomocenstva udeleného detektívnej agentúre.

Poskytujeme riešenia rôznych modelových situácií, napr.: ochrana proti dôsledkom anonymných listov, klient je obeťou ohovárania a šírenia nepravdivých informácií, problematika krádeží na pracovisku, podozrenie z nekorektného správania sa obchodných partnerov, nevera v rodine, rodinný príslušník a jeho kontakty s nevhodným prostredím (drogová scéna, kriminálne živly), podozrenie z drogových závislostí, ako postupovať pri zabezpečení ochrany záujmov klienta v médiách a pod.

  • Poradíme ako najefektívnejšie postupovať pri riešení súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
  • Radíme ako predchádzať únosom, ako sa brániť voči „výpalníctvu“, čo robiť ak ste sa stali obeťou hrubého nátlaku alebo vydierania.
  • Vykonávame poradenstvo ako riešiť situáciu, keď máte podozrenie, že sa Vaše dieťa stalo obeťou trestného činu.
  • Navrhujeme riešenia v prípadoch domáceho násilia.

Poskytnutie odborného poradenstva nie je viazané na nutnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní ďalších služieb našej spoločnosti.

Potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.