Skip to main content

Pravidlá spolupráce

Všeobecné pravidlá uplatňované spoločnosťou pri poskytovaní služieb objednaných klientom

1. Klient má možnosť kontaktovať nás telefonicky alebo e-mailom a dohodnúť si stretnutie s konateľom spoločnosti, prípadne ním povereným pracovníkom. Preferujeme stretnutie v priestoroch spoločnosti.

2. Na úvodnej schôdzke nás klient oboznámi so svojim problémom po analýze ktorého mu navrhneme vhodný spôsob riešenia. V prípade že sa klient rozhodne akceptovať naše návrhy a objedná si u nás príslušný druh služby, je táto úvodná konzultácia bezplatná. Následne uzavrieme príslušnú zmluvu o poskytnutí bezpečnostnej služby a vyriešime otázku jej financovania (stanovenie rozpočtu, prípadne vyplatenie zálohovej faktúry). Dohodou určíme spôsob šetrenia a tiež aj nasadenie príslušného počtu detektívov (jeden, dvojica alebo tím).

3.Prebehne prvotné šetrenie zamerané na previerky vo všetkých dostupných, či už voľne alebo zmluvne platených informačných databázach a po vyhodnotení získaných informácií pristúpime k naplánovaniu ďalšej fázy šetrenia.

4.Prostredníctvom príslušných postupov a metód vykonáme následné šetrenia, pričom je klient informovaný o vývoji prípadu a sú s ním konzultované všetky okolnosti ktoré majú zásadný vplyv na naplnenie účelu poskytovanej služby, alebo na finančné otázky. Tu je treba zdôrazniť, že prakticky neexistuje ani jeden rovnaký prípad. Každé šetrenie vyžaduje použitie iných, kreatívnych pátracích postupov.

5. Na nasledujúcej schôdzke je klient oboznámený s výsledkami šetrenia a vynaloženými nákladmi. Na základe jeho rozhodnutia je možné v šetrení pokračovať, prípadne zisťovať dodatočné údaje podľa vývoja prípadu.

6. Informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby sme oprávnení v súlade so zákonom poskytnúť iba osobe, ktorá uzavrela zmluvu o jej poskytovaní, alebo osobe ňou písomne splnomocnenej. To platí aj pre zaobchádzanie so získaným materiálom.

7. Pri ukončení poskytovania objednanej služby je klientovi odovzdaná „Záverečná správa o poskytnutí detektívnej služby“ v ktorej sú uvedené:

  • identifikačné údaje účastníkov zmluvy o poskytovaní detektívnej služby a dátum jej uzavretia,
  • predmet zmluvy o poskytovaní detektívnej služby,
  • identifikačné údaje osôb ktoré detektívnu službu poskytovali,
  • čas a skutočný priebeh poskytovania detektívnej služby,
  • výsledok poskytovania detektívnej služby a jeho porovnanie s dohodnutým predmetom zmluvy o poskytovaní detektívnej služby,
  • náklady a výška odmeny za poskytovanie detektívnej služby.

Vzhľadom na špecifiká poskytovania tohto druhu služieb, si spoločnosť vždy vyhradzuje právo, že klient môže nakladať s výsledkami poskytovania detektívnej služby až po úplnom zaplatení služby na účet spoločnosti.

8. Na základe výslovnej požiadavky klienta je možné vykonať svedeckú výpoveď a poskytnúť príslušné informácie vo forme dôkazov pre potreby súdneho konania alebo konania pred správnym orgánom. Táto podoba poskytnutia služby sa po dohode s klientom účtuje zvlášť

Potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.