Skip to main content

Podnikatelia a právnické osoby

Na základe zberu relevantných informácií pomáhame pri riešení obchodných, majetkových alebo iných problémov klienta.

Klientovi poskytujeme možnosť využiť pri jednaniach širokú škálu informácií o osobnom stave, konaní, či majetkových pomeroch obchodného partnera bez ohľadu na to, či sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu. Na základe objednávky klienta získavame informácie o tom, či sú údaje poskytnuté druhou stranou pravdivé, či je záujem o obchod z jej strany skutočný, či zastierane nesmeruje k iným snahám, či je obchod vzhľadom na pomery druhej strany skutočne uskutočniteľný a reálny.

Podieľame sa na informačnom zabezpečení prípravy a realizácie opatrení zameraných na úspešný, korektný a hladký priebeh obchodných transakcií podnikateľských subjektov alebo ich majetkových prevodov pri odpredaji podniku alebo jeho časti, obchodného podielu a pod.

V priebehu samotných rokovaní zabezpečujeme rýchle preverenie novo uvádzaných skutočností. Diskrétne zaisťujeme bezpečnosť účastníkov rokovania a zamedzenie úniku informácií z priestoru rokovaní.

Získavame informácie a preverujeme podozrenia klienta o úniku informácií z vnútra jeho spoločnosti smerom ku konkurencii, preverujeme lojalitu a integritu osôb.

V rámci prevencie navrhneme na základe bezpečnostného auditu klientovej firmy systém opatrení a štandardov, ktoré znížia pravdepodobnosť takýchto zlyhaní. V prípade ohrozenia informačnej bezpečnosti firmy účinne spolupôsobíme pri vypátraní zdroja úniku a eliminácii prípadných škôd. Na základe dohody s klientom navrhneme a vykonáme príslušné opatrenia.

Vykrývame rôzne rizikové aktivity klienta a eliminujeme operačné riziko pri rizikových stretnutiach klienta, navrhneme miesto, čas a ostatné opatrenia, ktorými robíme skrytú informačnú a bezpečnostnú podporu klienta (epizodická ochrana), ako aj priamu a otvorenú podporu na rokovaniach s rizikovými osobami, napr. pri vymáhaní rizikovej pohľadávky, s osobami z kriminálneho prostredia a pod.

Vykonávame previerky uchádzačov o zamestnanie a previerky zamestnancov klienta zamerané na získavanie informácií o rizikách protiprávnych konaní ohrozujúcich obchodné tajomstvo. Získané informácie umožňujú klientovi vytvoriť priestor pre správne rozhodnutia pri obsadzovaní kľúčových miest v spoločnosti spoľahlivými a lojálnymi zamestnancami, ktorí nepredstavujú bezpečnostné riziká.

Riešime tiež problematiku zisťovania a dokumentovania informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky. Pri našej činnosti sa zameriavame na informácie, ktoré priamo vedú k vyplateniu pohľadávky. Postupujeme prísne v rámci platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Našim cieľom je prostredníctvom nami získaných informácií umožniť klientovi vymáhanie pohľadávky formou solídneho a diskrétneho jednania vedeného plne v jeho záujme. Klient získa prehľad o možnostiach dlžníka, jeho postojoch a aktuálnych činoch majúcich dopad na vyplatenie pohľadávky. Pracujeme v pozícii nevyhnutného článku v praxi overenej najefektívnejšej schémy na vymáhanie pohľadávky: detektívna služba – právny zástupca – exekútor. Nezaoberáme sa priamym vymáhaním dlhov, v tomto zmysle spolupracujeme s advokátskou kanceláriou.

Zisťujeme páchateľov škôd v objektoch podnikateľských subjektov prostredníctvom monitorovania činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste. Nasadením detektíva pod legendou zamestnanca do záujmového prostredia, v súčinnosti s využitím príslušnej špeciálnej audio a videotechniky, odhalíme krádeže v priestoroch spoločnosti. Poskytneme podklady potrebné pre vyvodenie disciplinárnej a personálnej zodpovednosti pracovníkov firmy. Navrhneme preventívne opatrenia vo forme vypracovania projektu účinného systému neverejných ochranných prvkov.

Zabezpečujeme podnikateľským subjektom získavanie informácií potrebných pre vedenie súdnych sporov a správneho konania. Takéto informácie zaistíme a spracujeme do formy dôkazov použiteľných pred súdom, či inými orgánmi. V prípade potreby poskytnú naši pracovníci svedeckú výpoveď.

Ponúkame služby týkajúce sa mediálnej ochrany klienta.  Podstata tejto služby spočíva v presadzovaní záujmov klienta prostredníctvom médií. Vypracujeme plán a zabezpečíme prezentovanie sporu klienta s druhou stranou. Zabezpečíme správne informovanie o priebehu a výsledku prípadu tak, aby nedošlo k narušeniu záujmov klienta. Chránime tým klienta pred škodlivými dôsledkami medializácie a predchádzame tak prípadným škodám spôsobeným mediálnymi útokmi a negatívnou propagandou. Spolupracujeme s mediálnymi  expertmi z rôznych odborov.

Potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.